Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Payments\Classes\Payment_Button::render_button($tag = 'a') should be compatible with Elementor\Widget_Button::render_button(?Elementor\Widget_Base $instance = NULL) in /home/pallaghy_adam/SUBAPP/WEB/wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/payments/classes/payment-button.php on line 15

Általános Szerződési Feltételek

1.          A Szolgáltató adatai

Név: Papercloud Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Papercloud Kft.

Székhely: 5510 Dévaványa, Búza tanya 1.

Cégjegyzékszám: 04-09-015623

Adószám: 28996903-1-04

EU adószám: HU28996903

Képviselő: Pallaghy Ádám ügyvezető

E-mail: info@subapp.hu

Honlap: www.subapp.hu

2.         Az ÁSZF hatálya

2.1.       Jelen ÁSZF a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett SubApp alkalmazás (a továbbiakban: SubApp / Alkalmazás / Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2.2.       Jelen ÁSZF a Szolgáltatóra és a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval szerződést kötő felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználók) terjed ki.

2.3.       Az Alkalmazásban történő regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket, egyetért az azokban foglaltakkal, és a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

3.         A Szolgáltatás köre és bemutatása

3.1.       A SubApp független gyógyszertári helyettes-közvetítő applikáció (platform), mely a munkaerőt kereső gyógyszertáraknak (továbbiakban: Gyógyszertár) és a munkát vállaló gyógyszerészeknek és gyógyszertári asszisztenseknek (továbbiakban együtt: Helyettesítő) nyújt szolgáltatást az Alkalmazáson keresztül.

3.2.       A Gyógyszertárak az Alkalmazás naptár funkciójának használatával dátum és időpont alapján helyettesítési eseményt tudnak létrehozni, melyre a Helyettesítők végzettségük szerint (gyógyszerész, szakasszisztens) jelentkezhetnek. A jelentkezésnek a Gyógyszertár általi elfogadásáról vagy visszautasításáról az Alkalmazás értesítést küld a jelentkezőknek (sikeres és sikertelen jelentkezés esetén is). A betöltött jelentkezés esetén az adott helyettesítési esemény már nem lesz aktív, arra további jelentkezés nem küldhető.

3.3.       A Gyógyszertár és a kiválasztott Helyettesítő az Alkalmazás chat funkcióján keresztül tudják egymással a helyettesítési esemény vonatkozásában a kapcsolatot tartani. A chat funkcióban rögzített üzenetek a helyettesítési eseményt követően törlődnek a rendszerből.

3.4.       A helyettesítési eseményt követően a felek értékelhetik egymást. Az értékeléseket az érdekelt Felhasználók láthatják (Gyógyszertár a Helyettesítőkét és fordítva).

4.         Regisztráció

4.1.       A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

4.2.       A regisztráció során a Szolgáltató mind a Gyógyszertárként, mind a Helyettesítőként regisztráló Felhasználóktól bizonyos, a Szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges adatok megadását kéri. Azon adatok köréről, illetve kezelésének feltételeiről, melyek a személyes adatok védelme alá tartoznak, részletesen tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.

4.3.       A regisztrációt követően a Szolgáltató ellenőrzi a Felhasználó által megadott adatok helyességét és 24 órán belül aktiválja a Felhasználó profilját.

4.4.       A Regisztrációval rendelkező Felhasználók megtekinthetik a naptárban rögzített helyettesítési eseményeket, azonban a naptár funkciót használni, azaz Gyógyszertárként helyettesítési eseményt létrehozni, illetve a Helyettesítőként a szabad helyettesítési eseményekre jelentkezni a Felhasználóknak kizárólag a Szolgáltatási díj megfizetése esetén van lehetőségük (kivéve az 5.1. pont szerinti ingyenes használati időszakot).

4.5.       A fizetendő összeg az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. Lehetőség van havi, negyedéves féléves vagy éves előfizetésre.

5.         Szolgáltatási díj

5.1.       A Szolgáltatás 2021. október 31. napjáig ingyenes használható, a Szolgáltatással kapcsolatban e határidőig a Felhasználókat semmilyen díj, jutalék, egyéb költség megfizetésének kötelezettsége nem terheli.

5.2.       2021. október 31. napjától a Szolgáltatás előfizetéses rendszer szerint történő előfizetési díj (a továbbiakban: Előfizetési Díj) megfizetése ellenében használható, az alábbiak szerint.

5.3.       A regisztrációval rendelkező Felhasználóknak az applikációba történő bejelentkezését követően, az Előfizetés menüpontban elérhető linkre kattintva van lehetősége az Előfizetési Díj megfizetésére. A Felhasználók – választásuk szerint – előfizethetnek havi, negyedéves, féléves vagy éves időszakra.

5.4.       A Felhasználó az Előfizetési Díj megfizetését az Alkalmazásban, az Apple Pay vagy Google Pay fizetési rendszeren keresztül tudja végrehajtani. A Szolgáltató a Felhasználó fizetési adatait nem kezeli, illetve nem tárolja, a fizetési adatait a Felhasználó kizárólag és közvetlen az Apple Pay, illetve a Google Pay fizetési rendszerek üzemeltetőinek bocsátja rendelkezésére. A fizetés teljesítéséről számlát a fizetési rendszer üzemeltetője állít ki és küld meg a Felhasználó részére.

5.5.       A fizetést követően az Apple Pay vagy a Google Pay által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után azonnal, automatikusan elérhetővé válnak a 4.4. pont szerinti díjköteles Szolgáltatások. A Felhasználó által megfizetett Előfizetési Díjjal fedezett időszak tartama az Alkalmazásban az Előfizetés menüpont alatt bármikor ellenőrizhető.

5.6.       Az előfizetéstől a Felhasználó a fizetés elvégzéséig bármikor elállhat. A fizetés elvégzését, egyúttal a díjköteles Szolgáltatások elérhetővé válását követően azonban elállásra és a megfizetett díj visszakövetelésére nincs lehetőség. A Felhasználó továbbá nem jogosult az Előfizetési Díjat visszakövetelni a Szolgáltatótól arra hivatkozva, hogy nem vette igénybe a Szolgáltatást az előfizetésének érvényességi ideje alatt. Amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerül, úgy a Felhasználó a már megfizetett Előfizetési Díjnak sem a teljes, sem a törlést követő időszakra eső arányos részének visszakövetelésére nem jogosult.

5.7.       Az aktuális Előfizetési Díjak összege a Szolgáltató Honlapján, valamint az Alkalmazásban az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. Az Előfizetési Díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy az inflációt jelentősen meghaladó változásról külön is előzetes értesítést jelentet meg, nyilvánosan elérhető formában a Honlapján. A Felhasználó által már megfizetett Előfizetési Díjat a Szolgáltató egyoldalúan, a díjjal fedezett előfizetési időtartam vonatkozásában a Felhasználó hátrányára a fizetést követően nem módosíthatja. Nem minősül egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos módosításnak, ha a Szolgáltató új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó számára nem kötelező.

6.         A Felhasználók közötti üzleti kapcsolat függetlensége; felelősségkorlátozás

6.1.       A Gyógyszertárak és a Helyettesítők közötti üzleti kapcsolat kialakulására és teljesítésére a Szolgáltatónak ráhatása nincs. A felek közötti jogviszony létrejöttével vagy annak elmaradásával, a teljesítéssel, illetve annak szerződésszerűségével vagy hibáival, hiányosságaival, az ellenérték elszámolásával, továbbá bármely egyéb, a felek jogviszonyát érintő körülménnyel, valamint a mindezekkel kapcsolatban a felek között kialakuló esetleges jogvitával kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, illetve sem félként, sem bármely fél érdekében egyéb módon abban részt nem vállal. A Szolgáltató szerepe kizárólag arra korlátozódik, hogy a Gyógyszertárak és a Helyettesítők közötti kapcsolat létrejöttét elősegítse az Alkalmazás által biztosított felület útján. Az adott helyettesítési esemény betöltése után a Szolgáltatót sem részesedés, sem közvetítői díj nem illeti meg. A Helyettesítő a helyettesítési esemény teljes időtartama alatt kizárólag a Gyógyszertár irányítása alatt áll.

6.2.       Az Alkalmazásban nyilvántartásba vett, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló gyógyszertárak, továbbá azon gyógyszerészek és szakasszisztensek regisztrálhatnak, akiknek aktív a működési engedélyük, nem büntetett előéletűek és nem tiltották el a gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi foglalkozástól. A Szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a Szolgáltató a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott adatokat a rendelkezésére álló nyilvános adatbázisok és eszközök útján ellenőrzi, a Szolgáltató azonban semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók által az alkalmazásban közzétett adatok esetlegesen valótlanságáért, megtévesztő vagy hamis jellegéért.

6.3.       A chat funkció használata során történő üzenetváltás, valamint a Felhasználók által adott értékelések tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.4.       A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazásban esetlegesen megjelenő félrevezető vagy valótlan adatokért, illetve az információk hiányos közléséért, így különösen a naptár funkcióban feltüntetett adatok aktualitásáért és naprakészségéért.

6.5.       A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás, illetve az azon keresztül nyújtott Szolgáltatás ideiglenes és/vagy részleges meghibásodásáért, továbbá a javítási, karbantartási és/vagy fejlesztési okból történő átmeneti elérhetetlenségéért.

6.6.       A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amely a Szolgáltató által el nem hárítható okok vagy nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt következnek be, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat vagy az adatátviteli rendszerek hibáiért.

6.7.       A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezéséből vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő károkért, így abban az esetben sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az okok miatt a Szolgáltató ideiglenesen beszünteti vagy korlátozza a Szolgáltatást.

6.8.       A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató különösen jogosult a Szolgáltatás körét módosítani vagy azokat időlegesen felfüggeszteni, ha az azokhoz kapcsolódó kockázat vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltatás folyamatossága tekintetében semmilyen garanciát nem vállal.

7.         Felhasználó kötelezettségei

7.1.       A Felhasználó köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. A Felhasználó által bárkinek okozott kárért a Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik.

7.2.       A Szolgáltatás kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használható fel, az Alkalmazásban feltüntetett tartalmak, információk és szolgáltatások újraeladása, deep-linkelése, felhasználása, másolása, megfigyelése, feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett.

7.3.       A Felhasználó felelőssége, hogy titokban tartsa a Subapp-hoz használt bejelentkezési adatait, és kizárólag a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, ami ezeknek a bejelentkezési adatoknak a felhasználásával történik. Ha a Felhasználó úgy gondolja, hogy valaki hozzáfért a fiókjához, haladéktalanul jelezze az info@subapp.hu címre küldött e-mailben.

8.         Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről

8.1.       A 4. pont szerinti regisztrációval a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződés jön létre, a 3. pont szerinti Szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtása vonatkozásában.

8.2.       A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által a szerződéskötést megelőzően előírt tájékoztatási kötelezettségét a jelen ÁSZF rendelkezésre bocsátásával teljesíti. A Szolgáltató a Ptk. 6:82. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Felhasználót

8.2.1.     a szerződéskötés technikai lépéseiről

8.2.1.1.  a Felhasználó az Alkalmazásban az adatainak kitöltését követően a „Regisztráció” gombra kattintva kezdeményezheti a Szolgáltatóval történő szerződéskötést.

8.2.1.2.  a Felhasználó a „Regisztráció” gombra kattintással nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.2.1.3.  a regisztráció során kitöltött adatok Társaság részére történő megküldésével a Felhasználó kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a Szerződés megkötése elektronikus úton (Ptk. 6:82. §), a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazáson keresztül történjen.

8.2.1.4.  a Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési folyamatot mindenféle jogkövetkezmény nélkül szabadon, bármikor jogosult megszakítani.

8.2.1.5.  a Felhasználó által kitöltött adatok Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló üzenetet küld, melyben rögzíti a Felhasználó adatait, illetve elérhetővé tesz a Felhasználó számára egy linket, amelyre kattintva a Felhasználó megerősítheti az e-mail címét.

8.2.1.6.  a 8.2.1.5. pont szerinti visszaigazoló e-mail továbbítását, illetve az e-mail cím Felhasználó általi megerősítését követően a Szolgáltató elvégzi a 6.2. pont szerinti adatellenőrzést, amelynek eredményessége esetén a 4.3. pont szerint aktiválja a Felhasználó profilját. A Felhasználói profil Szolgáltató általi aktiválásával a Felhasználó szerződéskötési kezdeményezése a Szolgáltató által elfogadottnak minősül, így a Felek között a szerződéses jogviszony létrejön.

8.2.2.     arról, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek,

8.2.3.     arról, hogy a Szolgáltató a létrejövő szerződést (az ÁSZF tartalmát és az ÁSZF-et elfogadó Felhasználó azonosító adatait, valamint az elfogadás időpontját) tárolja és a létrejövő szerződés tartama alatt a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi a Honlapján,

8.2.4.     arról, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés megkötése során elektronikusan rögzített adatokat a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben ellenőrzésre megküldi a Felhasználó részére, aki jogosult és köteles a megadott adatokban található esetleges hibákat azonosítani és azok kijavítását a Szolgáltató részére küldött, a hibák pontos megjelölését tartalmazó e-mail üzenet útján kezdeményezni,

8.2.5.     arról, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar.

8.3.       A Felek az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződést határozatlan időtartamra kötik.

8.4.       Felhasználó a Szolgáltatásokat csak akkor jogosult használni, ha a mindenkor hatályos ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek fogadja el.

8.5.       A szerződéskötés során a Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató kizárja felelősségét a szerződéskötés során megadott téves, hibás vagy hamis e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

8.6.       Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

8.7.       A szerződést a Felhasználó a regisztráció törlésével bármikor megszüntetheti. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető, vagy az Alkalmazásban, a Felhasználói fiókból elvégezhető. A regisztráció törléséről a Szolgáltató tájékoztató e-mailt küld.

9.         Az ÁSZF módosítása

9.1.       A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét az Alkalmazásban, illetve a www.subapp.hu oldalon elérhetővé teszi.

9.2.       A jelen ÁSZF legújabb verziója a www.subapp.hu oldalon bármikor elérhető. Mindig a legfrissebb verzió az érvényes. A Szolgáltatásnak a módosítások érvénybe lépését követően történő további használatával a Felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF-et.

10.        Panaszkezelés

10.1.      A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszát az alábbi címen érvényesítheti: E-mailben: info@subapp.hu

10.2.      Szolgáltató a beérkezéstől számított 15 naptári napon belül, de lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

11.        Jogvita

11.1.      A jelen ÁSZF-fel vagy az Applikáció szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Papercloud Korlátolt Felelősségű Társaság