Adatvédelmi Tájékoztató (Kapcsolati Ív Kitöltéséhez)

Tájékoztatjuk, hogy a bekért adatok megadása önkéntes. Annak érdekében, hogy a kapcsolatot

fel tudjuk venni Önnel név és email cím megadása szükséges, ezek nélkül

rendszerünk nem továbbítja az Ön megkeresését. Cégünk megkeresésének fogadására és

rögzítésére smtp alapú levelezőrendszert és adatrögzítő rendszert használ.

Az itt megadott személyes adatokat társaságunk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló ún. „GDPR” rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az ún. „Infotv.”rendelkezéseinek

megfelelően kezeli. Az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel és a megkeresésre vonatkozó

válasz elkészítése és megküldése érdekében rögzítjük, tároljuk és használjuk fel a szükséges

terjedelemben és módon. Az adatokhoz kizárólag cégünk vezetője ismerheti meg, az

adatokat harmadik fél részére magunk nem továbbítjuk, hozzáférhetővé nem tesszük. Az itt

megadott adatokat, amennyiben azt nem követi kapcsolatfelvétel, a név és e-mail cím

kivételével 1 héten belül töröljük, a megkeresést tartalmazó levelet a névvel és e-mail címmel

archiváljuk és az általános polgári jogi elévülési idő lejártát követően megsemmisítjük.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban cégünk elektronikus elérhetőségén az info@subapp.hu email címen

további tájékoztatást kérhet. Kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését,

törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, illetve

visszavonhatja az adatkezeléshez biztosított hozzájárulását és rendelkezhet adatainak

hordozhatóságáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét és megtörténtét.

Subapp

Érvényes a következő dátumtól: 2021. augusztus 1.